شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2023-06-10

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 207,200 تغییر : 17,790 تعداد معامله : 17,224
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 تعداد معامله : 14,179
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,010 تغییر : 280.00 تعداد معامله : 13,179
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 8,650 تغییر : 620.00 تعداد معامله : 11,754
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 5,870 تغییر : 260.00 تعداد معامله : 10,322
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 176,655 درصد تغییر : 5,281.17
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 68,472 درصد تغییر : 1,699.9
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 70,930 درصد تغییر : 1,369.31
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 630,191 تغییر : 421,762 درصد تغییر : 202.35
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 تغییر مالکیت حقوقی : 433.75 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,657 تغییر : 139.00 تغییر مالکیت حقوقی : 220.554 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,890 تغییر : 167.00 تغییر مالکیت حقوقی : 215.146 میلیون
نماد : خبهمن نام : گروه بهمن آخرین : 2,371 تغییر : 178.00 تغییر مالکیت حقوقی : 121.509 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,410 تغییر : 260.00 تغییر مالکیت حقوقی : 114.815 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کهمدا نام : شیشه همدان آخرین : 6,310 تغییر : 200.00 تغییر مالکیت حقوقی : -30,192,000
نماد : فاذر نام : آذراب آخرین : 2,270 تغییر : 119.00 تغییر مالکیت حقوقی : -25,097,000
نماد : حفاری نام : حفاری شمال آخرین : 6,230 تغییر : 850.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,825,000
نماد : سپر نام : ص. س. سپر سرمایه بیدار آخرین : 18,150 تغییر : 24.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,420,000
نماد : خموتورح نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) آخرین : 2,400 تغییر : 147.00 تغییر مالکیت حقوقی : -9,271,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,010 تغییر : 280.00 حجم عرضه حقوقی : 107.496 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,657 تغییر : 139.00 حجم عرضه حقوقی : 82.488 میلیون
نماد : فولاد نام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 5,870 تغییر : 260.00 حجم عرضه حقوقی : 73.357 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 62.037 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,033 تغییر : 19.00 حجم عرضه حقوقی : 60.33 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 حجم تقاضا حقوقی : 495.787 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,657 تغییر : 139.00 حجم تقاضا حقوقی : 303.042 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,890 تغییر : 167.00 حجم تقاضا حقوقی : 260.975 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,410 تغییر : 260.00 حجم تقاضا حقوقی : 154.254 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,010 تغییر : 280.00 حجم تقاضا حقوقی : 152.567 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 59,700 تغییر : 830.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 13,510 تغییر : 1,010 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,890 تغییر : 167.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 35,050 تغییر : 210.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دپارسح نام : پارس دارو (حق تقدم) آخرین : 45,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : فارس نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس آخرین : 13,900 تغییر : 130.00 تاثیر : -
نماد : وامیدح نام : سر. امید (حق تقدم) آخرین : 11,000 تغییر : 600.00 تاثیر : -
نماد : فپنتا نام : سپنتا آخرین : 51,590 تغییر : 770.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 998,000 تغییر : 48,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
نماد : صبهمن052 نام : صکوک مرابحه بهمن 052-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,314 تغییر : 69.00 حجم معامله : 815.325 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,657 تغییر : 139.00 حجم معامله : 507.427 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,890 تغییر : 167.00 حجم معامله : 459.914 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,010 تغییر : 280.00 حجم معامله : 437.417 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,410 تغییر : 260.00 حجم معامله : 231.158 میلیون
مشاهده بیشتر